Tháng Bảy 6, 2022

Theo Điều lệ Đảng hiện hành đảng viên dự bị được quyền nào sau đây?

Theo Điều lệ Đảng hiện hành đảng viên dự bị được quyền nào sau đây?

A. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách của Đảng.

B. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức.

C. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

D. Tất cả a, b và c đều đúng.

Chọn đáp án là D