Tháng Bảy 4, 2022

Theo hướng dẫn hiện hành về thể thức văn bản của Đảng thì số và ký hiệu văn bản được thể hiện như thế nào là đúng?

Theo hướng dẫn hiện hành về thể thức văn bản của Đảng thì số và ký hiệu văn bản được thể hiện như thế nào là đúng?

A. Số: 01 – BC/CB

B. Số 01/BC-CB

C. Số 01 – BC/CB

D. Số: 01/BC-CB

Chọn đáp án là C