Tháng Bảy 4, 2022

Theo quy định hiện hành, tổ chức cơ sở đảng tặng giấy khen kèm theo mức tiền thưởng cho đảng viên “xuất sắc, tiêu biểu cấp cơ sở” trong năm là:

Theo quy định hiện hành, tổ chức cơ sở đảng tặng giấy khen kèm theo mức tiền thưởng cho đảng viên “xuất sắc, tiêu biểu cấp cơ sở” trong năm là:

A. 200.000 đồng.

B. 0,2 lần mức lương cơ sở.

C. 0,3 lần mức lương cơ sở.

D. 0,4 lần mức lương cơ sở.

Chọn đáp án là C