Tháng Bảy 2, 2022

Cách trình bày kỹ thuật văn bản của Đảng mặt trước trên khổ giấy có kích thước x 297 (tiêu chuẩn A4) theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng?

Cách trình bày kỹ thuật văn bản của Đảng mặt trước trên khổ giấy có kích thước x 297 (tiêu chuẩn A4) theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng?

A. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 15mm, cách mép trái trang giấy mm, cách mép phải trang giấy 15 mm

B. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép trái trang giấy mm, cách mép phải trang giấy 15 mm

C. Cách mép trên trang giấy 25 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép trái trang giấy mm, cách mép phải trang giấy 25 mm

D. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép trái trang giấy mm, cách mép phải trang giấy 15 mm.

Chọn đáp án là B