Tháng Bảy 7, 2022

Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, ban thường vụ đảng ủy cơ sở không được quyền ban hành loại văn bản nào?

Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, ban thường vụ đảng ủy cơ sở không được quyền ban hành loại văn bản nào?

A. Quy chế.

B. Nghị quyết.

C. Kết luận.

D. Phương án.

Chọn đáp án là A