Tháng Bảy 7, 2022

Theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phí thì những thu nhập nào dưới đây được tính đóng đảng phí của đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội?

Theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phí thì những thu nhập nào dưới đây được tính đóng đảng phí của đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội?

A. Tiền lương theo ngạch bậc.

B. Tiền lương tăng thêm theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

C. Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

D. Tất cả các ý trên

Chọn đáp án là D