Tháng Mười Hai 6, 2023

Tháng 3/2003 là “Tháng thanh niên” đầu tiên được tuổi trẻ Việt nam triển khai thực hiện đồng loạt trong toàn quốc. Nội dung của Tháng thanh niên được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII nêu tên là? Tháng cao điểm tuổi trẻ cả nước thi đua học tập, lao động… Tháng cao điểm … vì cuộc sống cộng đồng Tháng cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm và … xã hội Tháng cao điểm xã hội cùng hành động chăm lo cho … và công tác thanh niên.

Tháng 3/2003 là “Tháng thanh niên” đầu tiên được tuổi trẻ Việt nam triển khai thực hiện đồng loạt trong toàn quốc. Nội dung của Tháng thanh niên được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII nêu tên là?

  • Tháng cao điểm tuổi trẻ cả nước thi đua học tập, lao động…
  • Tháng cao điểm … vì cuộc sống cộng đồng
  • Tháng cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm và … xã hội
  • Tháng cao điểm xã hội cùng hành động chăm lo cho … và công tác thanh niên.