Tháng Tư 15, 2024

Hãy cho biết câu nói sau đây là của ai? “…Thanh niên lay trời, trời phải rung, thanh niên lay đất, đất phải chuyển…” Phan Bội Châu

Hãy cho biết câu nói sau đây là của ai?

“…Thanh niên lay trời, trời phải rung, thanh niên lay đất, đất phải chuyển…”

Phan Bội Châu