Tháng Mười Hai 6, 2023

Hãy cho biết khẩu hiệu hành động của phong trào thanh niên cả nước đến năm 2007 được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII thông qua là gì? “Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hãy cho biết khẩu hiệu hành động của phong trào thanh niên cả nước đến năm 2007 được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII thông qua là gì?

Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.