Tháng Mười Hai 8, 2022

Phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã được phát động tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy? Thứ tám

Phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã được phát động tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?

Thứ tám