Tháng Ba 29, 2023

Tên viên tướng Tàu bị Hai Bà Trưng đánh bại phải bỏ cả ấn tín chạy về Tàu. Đáp: Tô Định

Tên viên tướng Tàu bị Hai Bà Trưng đánh bại phải bỏ cả ấn tín chạy về Tàu.

Đáp: Tô Định