Tháng Tám 19, 2022

Cho lục giác ABCDEF. Tìm mệnh đề đúng

Cho lục giác ABCDEF. Tìm mệnh đề đúng A. $ \overrightarrow{AF}-\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{FC}-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{0}. $ B. $ \overrightarrow{BE}-\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{0}. $ C. $ \overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}. $ D. $\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{FC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{EC}+\overrightarrow{FD}+\overrightarrow{EA}. $ Hướng dẫn …

Cho hai vectơ $ \vec{a}$ và $ \vec{b}$ khác $ \vec{a}$ và $ \vec{b}$ khác $ \overrightarrow{0}$ sao cho $ \vec{a}+\vec{b}=\overrightarrow{0}$ . Dựng $ \overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$ . Tìm mệnh đề đúng

Cho hai vectơ $ \vec{a}$ và $ \vec{b}$ khác $ \vec{a}$ và $ \vec{b}$ khác $ \overrightarrow{0}$ sao cho $ \vec{a}+\vec{b}=\overrightarrow{0}$ . Dựng $ \overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$ …