Tháng Hai 24, 2024

Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh thể hiện tính chiến đấu sắc bén hướng về hai đối tượng thực dân và phong kiến? Bản án chế độ thực dân Pháp Vi hành Tuyên ngôn Độc lập Nhật kí trong tù

Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh thể hiện tính chiến đấu sắc bén hướng về hai đối tượng thực dân và phong kiến?

  • Bản án chế độ thực dân Pháp
  • Vi hành
  • Tuyên ngôn Độc lập
  • Nhật kí trong tù