Tháng Tư 2, 2023

Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh được viết ra chủ yếu với mục đích nào sau đây? Đấu tranh chính trị trực diện kẻ thù Thể hiện những nhiệm vụ cách mạng qua từng chặng đường lịch sử Cả 2 mục đích trên đều đúng Cả 2 đều sai

Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh được viết ra chủ yếu với mục đích nào sau đây?

  • Đấu tranh chính trị trực diện kẻ thù
  • Thể hiện những nhiệm vụ cách mạng qua từng chặng đường lịch sử
  • Cả 2 mục đích trên đều đúng
  • Cả 2 đều sai