Tháng Mười Hai 6, 2023

Quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh được biểu hiện qua những điểm chủ yếu nào sau đây? Văn học phải phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng Văn chương trong thời kỳ cách mạng phải coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ Tác phẩm văn chương phải có tính chân thực. Cả ba điểm trên

Quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh được biểu hiện qua những điểm chủ yếu nào sau đây?

  • Văn học phải phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng
  • Văn chương trong thời kỳ cách mạng phải coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ
  • Tác phẩm văn chương phải có tính chân thực.
  • Cả ba điểm trên