Tháng Năm 28, 2023

\(\sqrt {\frac{3}{4}} .\sqrt {5\frac{1}{3}} \) A \(\frac{1}{2}\) B \(1\) C \(2\) D \(\frac{3}{2}\)

\(\sqrt {\frac{3}{4}} .\sqrt {5\frac{1}{3}} \)

A \(\frac{1}{2}\)

B \(1\)

C \(2\)

D \(\frac{3}{2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {\frac{3}{4}} .\sqrt {5\frac{1}{3}} = \sqrt {\frac{3}{4}.\frac{{16}}{3}} = \sqrt 4 = 2\)