Tháng Sáu 9, 2023

\(15\sqrt {20} .0,1.\sqrt {45} \) A \(15\) B \(25\) C \(45\) D \(50\)

\(15\sqrt {20} .0,1.\sqrt {45} \)

A \(15\)

B \(25\)

C \(45\)

D \(50\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(15\sqrt {20} .0,1.\sqrt {45} = 15.0,1.\sqrt {20.45} = 1,5.\sqrt {4.5.5.9} = 1,5.5.2.3 = 45\)