Tháng Năm 31, 2023

\(\sqrt {11} .\sqrt {176} \) A \(37\) B \(39\) C \(44\) D \(46\)

\(\sqrt {11} .\sqrt {176} \)

A \(37\)

B \(39\)

C \(44\)

D \(46\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {11} .\sqrt {176} = \sqrt {11.176} = \sqrt {1936} = 44\)