Tháng Sáu 5, 2023

Phân tích đa thức \({x^2} – x – 2\) thành nhân tử

Phân tích đa thức \({x^2} – x – 2\) thành nhân tử

A. \(\left( {x – 1} \right)\left( {x – 2} \right)\)

B. \(\left( {x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\)

C. \(\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)\)

D. \(\left( {x – 1} \right)\left( {x + 2} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Tách hạng tử \( – x\) thành \(x – 2x\) sau đó ghép hạng tử hợp lý tạo nhân tử chung \(x + 1;\,\,x – 2\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{x^2} – x – 2 = {x^2} + x – 2x – 2\\ \,\,\,\,\, = x\left( {x + 1} \right) – 2\left( {x + 1} \right)\\ \,\,\,\,\, = \left( {x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\end{array}\)

Chọn B.