Tháng Ba 1, 2024

Tính giá trị của biểu thức \(A=x\left( x-2009 \right)-y\left( 2009-x \right)\) tại \(x=3009\) và \(y=1991\):

Tính giá trị của biểu thức \(A=x\left( x-2009 \right)-y\left( 2009-x \right)\) tại \(x=3009\) và \(y=1991\):

A. \(5000000\)

B. \(500000\)

C. \(50000\)

D. \(5000\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\;A = x\left( {x – 2009} \right) – y\left( {2009 – x} \right)\\ \Leftrightarrow A = x\left( {x – 2009} \right) + y\left( {x – 2009} \right)\\ \Leftrightarrow A = \left( {x + y} \right)\left( {x – 2009} \right)\end{array}\)

Với \(x = 3009\) và \(y =1991\), giá trị của biểu thức là:\(A = \left( {3009 + 1991} \right)\left( {3009 – 2009} \right) = 5000.1000 = 5000000\)

Chọn A.