Tháng Sáu 9, 2023

Tìm \(x\) biết: \(2x\left( x-3 \right)+5\left( x-3 \right)=0\)

Tìm \(x\) biết: \(2x\left( x-3 \right)+5\left( x-3 \right)=0\)

A. \(x=\frac{5}{2}\) hoặc \(x=3\)

B. \(x=-\frac{5}{2}\) hoặc \(x=3\)

C. \(x=\frac{5}{2}\) hoặc \(x=-3\)

D. \(x=\frac{2}{5}\) hoặc \(x=3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\;\;\;2x\left( {x – 3} \right) + 5\left( {x – 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {2x + 5} \right)\left( {x – 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}2x + 5 = 0\\x – 3 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = – \frac{5}{2}\\x = 3\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(x=-\frac{5}{2}\) hoặc x = 3

Chọn B.