Tháng Năm 31, 2023

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: \(xy – 3x – 2y + 6\)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: \(xy – 3x – 2y + 6\)

A. \(\left( {y + 3} \right)\left( {x – 2} \right)\)

B. \(\left( {y – 3} \right)\left( {x – 2} \right)\)

C. \(\left( {y – 3} \right)\left( {x + 2} \right)\)

D. \(\left( {y – 2} \right)\left( {x – 3} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phương pháp nhóm nhiều hạng tử.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\,xy – 3x – 2y + 6 = \left( {xy – 3x} \right) + ( – 2y + 6)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = x\left( {y – 3} \right) – 2\left( {y – 3} \right)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {y – 3} \right)\left( {x – 2} \right)\end{array}\)

Chọn B