Tháng Sáu 9, 2023

Phân thức đối của phân thức \(\frac{-x}{x-1}\) là:

Phân thức đối của phân thức \(\frac{-x}{x-1}\) là:

A. \(\frac{x}{x-1}\)

B. \(\frac{x-1}{-x}\)

C. \(\frac{-x}{-x-1}\)

D. \(\frac{1}{x-1}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức phân thức đối: \(\frac{A}{B}\) có phân thức đối là \(\frac{-A}{B}=-\frac{A}{B}\)

Lời giải chi tiết:

Phân thức đối của phân thức \(\frac{-x}{x-1}\) là \(-\frac{-x}{x-1}=\frac{x}{x-1}\).

Chọn đáp án A.