Tháng Tư 15, 2024

Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 4cm; IK = 5cm. Chọn đáp án sai.

Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 4cm; IK = 5cm. Chọn đáp án sai.

A. AB < MN

B. EF < IK

C. AB = PQ

D. AB = EF

Hướng dẫn

• AB < MN (4cm < 5cm) nên A đúng.

• EF < IK (3cm < 5cm) nên B đúng.

• AB = PQ (4cm = 4cm) nên C đúng.

• AB > EF (4cm > 3cm) nên D sai.

Chọn đáp án D