Tháng Ba 21, 2023

Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là:

Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là:

A. AB

B. AC

C. BC

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Ta có: 7cm > 5cm > 3cm do đó đoạn thẳng BC có độ dài lớn nhất

Chọn đáp án C