Tháng Ba 31, 2023

Cho một đường thẳng và một đoạn thẳng cắt nhau. Số giao điểm có thể có là:

Cho một đường thẳng và một đoạn thẳng cắt nhau. Số giao điểm có thể có là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. Vô số

Hướng dẫn

Một đường thẳng và một đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm

Chọn đáp án B