Tháng Tư 16, 2024

Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 8cm; IK = 7cm . Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần?

Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 8cm; IK = 7cm . Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần?

A. EF, AB, MN, IK, PQ

B. PQ, IK, MN, AB, EF

C. EF, AB, IK, PQ, MN

D. EF, MN, IK, PQ, AB

Hướng dẫn

Ta có: AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 8cm; IK = 7cm

Do đó, các đoạn thẳng được sắp xếp theo thứ tự độ dài tăng dần là: EF, AB, MN, IK, PQ

Chọn đáp án A