Tháng Ba 29, 2023

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó có ba điểm thẳng hàng. Vẽ tất cả các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó có ba điểm thẳng hàng. Vẽ tất cả các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Hướng dẫn

Giả sử ba điểm B, C, D thẳng hàng. Khi đó, các đoạn thẳng là: AB, AC, AD, BD, DC, BC

Vậy có tất cả 6 đoạn thẳng

Chọn đáp án C