Tháng Ba 21, 2023

Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho A nằm giữa O và B. Lấy I thuộc đoạn A B. Khẳng định nào sau đây sai?

Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho A nằm giữa O và

B. Lấy I thuộc đoạn A

B. Khẳng định nào sau đây sai?

A. A nằm giữa O và I

B. I nằm giữa A và B

C. I nằm giữa O và B

D. O và A nằm khác phía so với I

Hướng dẫn

Vì I thuộc đoạn AB nên I nằm giữa A và B. Đáp án B đúng

Mà A nằm giữa O và B nên A nằm giữa O và I, I nằm giữa O và B. Đáp án A, C đúng

O, A nằm cùng phía so với điểm I nên đáp án D sai

Chọn đáp án D