Tháng Ba 21, 2023

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

A. Hình gồm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB

B. Hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B cho ta đoạn thẳng AB

C. Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB

D. Hình gồm hai điểm A, B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB

Hướng dẫn

Các đáp án A, C, D sai vì hình chỉ gồm hai điểm không phải là một đoạn thẳng

Hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B cho ta đoạn thẳng A

B. Đáp án B đúng

Chọn đáp án B