Tháng Bảy 4, 2022

Nội dung quản lý đảng viên bao gồm:

Nội dung quản lý đảng viên bao gồm:

A. Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động của đảng viên.

B. Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.

C. Quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.

D. Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.

Chọn đáp án là D