Tháng Bảy 4, 2022

Điều lệ Đảng hiện hành quy định Đảng ủy cơ sở có từ bao nhiêu ủy viên trở lên được bầu ban thường vụ?

Điều lệ Đảng hiện hành quy định Đảng ủy cơ sở có từ bao nhiêu ủy viên trở lên được bầu ban thường vụ?

A. 6 ủy viên.

B. 7 ủy viên.

C. 8 ủy viên.

D. 9 ủy viên.

Chọn đáp án là D