Tháng Bảy 4, 2022

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời có còn là cấp ủy viên hay không?

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời có còn là cấp ủy viên hay không?

A. Không còn là cấp ủy viên.

B. Là cấp ủy viên nơi sinh hoạt tạm thời.

C. Vẫn là cấp ủy viên nơi sinh hoạt chính thức.

Chọn đáp án là C