Tháng Bảy 2, 2022

Ở đại hội đảng viên, những ai có quyền đề cử đảng viên chính thức của chi, đảng bộ để được bầu vào cấp ủy cấp mình?

Ở đại hội đảng viên, những ai có quyền đề cử đảng viên chính thức của chi, đảng bộ để được bầu vào cấp ủy cấp mình?

A. Đảng viên chính thức.

B. Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời, đảng viên dự bị.

C. Đảng viên chính thức, đảng viên dự bị.

D. Đại biểu được mời dự đại hội.

Chọn đáp án là B