Tháng Bảy 2, 2022

Những nội dung nào dưới đây thuộc về công tác dân vận của chi bộ?

Những nội dung nào dưới đây thuộc về công tác dân vận của chi bộ?

A. Vận động và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

B. Vận động quần chúng, các tổ chức chính tri xã hội tham gia góp ý, nhận xét, phê bình chi ủy, chi bộ về sự lãnh đạo; phê bình cán bộ, đảng viên theo quy định

C. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, người lao động trong phạm vi lãnh đạo

D. Tất cả các ý trên

Chọn đáp án là D