Tháng Bảy 7, 2022

Theo Hồ Chí Minh, “tuyên truyền là…”

Theo Hồ Chí Minh, “tuyên truyền là…”

A. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

B. Giới thiệu nghị quyết của Đảng trong nhân dân

C. Làm cho nhân dân hiểu và tin vào Đảng

D. Đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm

Chọn đáp án là D