Tháng Bảy 4, 2022

Công tác tư tưởng được hợp thành bởi các bộ phận nào sau đây?

Công tác tư tưởng được hợp thành bởi các bộ phận nào sau đây?

A. Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác cổ động

B. Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục.

C. Công tác nghiên cứu lịch sử, công tác tuyên truyền, công tác báo cáo viên.

D. Công tác lý luận, công tác khoa giáo, công tác tuyên truyền.

Chọn đáp án là A