Tháng Bảy 2, 2022

Những nội dung nào dưới đây thuộc nội dung chi bộ kiểm tra đảng viên?

Những nội dung nào dưới đây thuộc nội dung chi bộ kiểm tra đảng viên?

A. Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ

B. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công

C. Kiểm tra việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

D. Tất cả các ý trên

Chọn đáp án là D