Tháng Bảy 4, 2022

Thẩm quyền khen thưởng của đảng ủy cơ sở:

Thẩm quyền khen thưởng của đảng ủy cơ sở:

A. Biểu dương tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ.

B. Tặng giấy khen cho đảng viên trong đảng bộ.

C. Tặng giấy khen cho tổ chức đảng trong đảng bộ.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Chọn đáp án là D