Tháng Ba 21, 2023

Nguyễn Văn A, 15 tuổi muốn mượn xe máy trên 50cm3 của cha để đi đến trường học. Cha A không cho, tại sao? Đáp: Vì theo quy định của pháp luật người dưới 16 tuổi không được điều khiển các loại xe cơ giới.

Nguyễn Văn A, 15 tuổi muốn mượn xe máy trên 50cm3 của cha để đi đến trường học. Cha A không cho, tại sao?

Đáp: Vì theo quy định của pháp luật người dưới 16 tuổi không được điều khiển các loại xe cơ giới.