Tháng Tư 19, 2024

Dinh Tỉnh trưởng nguỵ tỉnh Kiên Giang bị quân ta đánh chiếm vào lúc nào? Hiện nay tòa nhà này được sử dụng cho cơ quan nào? Đáp: Dinh tỉnh trưởng ngụy tỉnh Kiên Giang bị quân ta đánh chiếm vào lúc 19h30 ngày 30/4/1975. Hiện nay tòa nhà này chính là Nhà thiếu nhi Kiên Giang.

Dinh Tỉnh trưởng nguỵ tỉnh Kiên Giang bị quân ta đánh chiếm vào lúc nào? Hiện nay tòa nhà này được sử dụng cho cơ quan nào?

Đáp: Dinh tỉnh trưởng ngụy tỉnh Kiên Giang bị quân ta đánh chiếm vào lúc 19h30 ngày 30/4/1975. Hiện nay tòa nhà này chính là Nhà thiếu nhi Kiên Giang.