Tháng Tư 18, 2024

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu tiễn Bác Khi bờ bến dần lui, làng xóm khuất Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ có tên là gì? Tác giả là ai? Đáp: Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên.

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu tiễn Bác

Khi bờ bến dần lui, làng xóm khuất

Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre.

Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ có tên là gì? Tác giả là ai?

Đáp: Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên.