Tháng Tư 2, 2023

Đảng cộng sản Việt Nam thành lập tại đâu? Đáp: Tại cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc).

Đảng cộng sản Việt Nam thành lập tại đâu?

Đáp: Tại cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc).