Tháng Bảy 7, 2022

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đưa ra 04 nhóm giải pháp đồng bộ để giải quyết 03 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Nhóm giải pháp nào có được đặt lên hàng đầu?

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đưa ra 04 nhóm giải pháp đồng bộ để giải quyết 03 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Nhóm giải pháp nào có được đặt lên hàng đầu?

A. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên.

B. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.

C. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.

D. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Chọn đáp án là A