Tháng Bảy 4, 2022

Nhiệm vụ then chốt mà Đảng ta đang thực hiện là:

Nhiệm vụ then chốt mà Đảng ta đang thực hiện là:

A. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

B. Phát triển kinh tế – xã hội.

C. Cũng cố an ninh, quốc phòng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Chọn đáp án là A