Tháng Bảy 7, 2022

Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng là:

Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng là:

A. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

B. Tự phê bình và phê bình

C. Đoàn kết trên cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng

D. Tập trung dân chủ

Chọn đáp án là D