Tháng Bảy 2, 2022

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhận diện 27 biểu hiện suy thoái ở nội dung nào sau đây?

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhận diện 27 biểu hiện suy thoái ở nội dung nào sau đây?

A. Suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức

B. Suy thoái về tư tưởng chính trị

C. Suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

D. Suy thoái về tư tưởng chính trị; lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Chọn đáp án là C