Tháng Bảy 4, 2022

Theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đâu là nguyên nhân sâu sa, chủ yếu của tình trạng sự suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên?

Theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đâu là nguyên nhân sâu sa, chủ yếu của tình trạng sự suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên?

A. Bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện.

B.Lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài.

C. Sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân.

D. Cả 3 phương án trên.

Chọn đáp án là D II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN