Tháng Bảy 7, 2022

Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?

Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?

A. Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa.

B. Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

C. Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

D. Xây dựng nước Việt Nam độc lập và cuối cùng là nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án là C