Tháng Hai 24, 2024

Tính giá trị của biểu thức : \(\sqrt {20} – 3\sqrt 5 + 2\sqrt {45} .\) A \(\sqrt 5 \) B \(3\sqrt 5 \) C \(4\sqrt 5 \) D \(5\sqrt 5 \)

Tính giá trị của biểu thức : \(\sqrt {20} – 3\sqrt 5 + 2\sqrt {45} .\)

A \(\sqrt 5 \)

B \(3\sqrt 5 \)

C \(4\sqrt 5 \)

D \(5\sqrt 5 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

\(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B \,\,\left( {B \ge 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt {20} – 3\sqrt 5 + 2\sqrt {45} \)\( = \sqrt {4.5} – 3\sqrt 5 + 2\sqrt {9.5} \)\( = 2\sqrt 5 – 3\sqrt 5 + 2.3\sqrt 5 = 2\sqrt 5 – 3\sqrt 5 + 6\sqrt 5 = 5\sqrt 5 \)

Chọn D.